Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych na stronie Pronar Wheels na Facebooku

Administratorem danych osobowych użytkowników strony na Facebooku jest Pronar Sp z o.o
Z administratorem danych można się skontaktować:

 • pod adresem korespondencyjnym: Pronar Sp z o.o., ul Mickiewicza 101a, 17-210 Narew
 • pod adresem poczty elektronicznej: pronar@pronar.pl

Administrator wyznaczył inspektora Ochrony danych z którym należy skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarza danych osobowych:

Prowadzenie fanpage’a

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania ze strony na Facebooku. Administrator posiada informacje o:
  1. polubieniu strony na Facebooku,
  2. aktywności na stronie na Facebooku,
  3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Realizacja kontaktu z użytkownikamiMessenger

 1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora internetowego Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątki, zdjęcia, filmy, PDF i inne dokumenty). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, dane te mogą zostać udostępnione podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji, prokuraturze:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przekazanie w wyniku roszczeń innych użytkowników,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym nadochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

Działania marketingowe i PR administratora

 1. Na stronie na Facebooku administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich
  produktów, usług lub wydarzeń, które organizuje lub w których bierze udział.
 2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych.

Odbiorcy danych użytkowników

 1. W zakresie strony na Facebooku, w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących stronę na Facebooku, o reakcjach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości oraz funkcjonalności swoich usług administrator może przetwarzać informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony na Facebooku, korzystać w tym celu z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących o szczególnych użytkowników.
 3. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy nić 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora.

Działania marketingowe innych produktów lub usług

 1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
 2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Każdy użytkownik, posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Wersję PDF dokumentu możesz znaleźć tutaj.