×

Ustalenia ogólne.
 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów oferowanych przez Wydział Kół Tarczowych Pronar sp. z o.o. (Pronar Wheels), NIP 543-02-00-939, zwanego dalej: “Sprzedawcą”.
Wszystkie osoby prawne lub osoby fizyczne nabywające towary znajdujących się w ofercie Sprzedawcy określane są dalej jako: “Kupujący”.
Wszystkie nabywane u Sprzedawcy towary, zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowią odmiennie w zawartej pomiędzy nimi umowie dostawy towarów lub w odrębnym postanowieniu, zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż Ogólne Warunki Sprzedaży zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
Kupujący przed złożeniem pierwszego zamówienia winien dostarczyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego) swoich aktualnych dokumentów rejestrowych. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego.
 

Informacje o towarze.
 

Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające np. z katalogów, rysunków prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi oraz mogą ulec zmianie, o ile nie oznaczono ich wyraźnie jako obowiązujące.
Kupujący jest zobowiązany poznać i potwierdzić parametry techniczne zamawianego towaru.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
 

Poufność.
 

Kupujący zobowiązany jest, jeśli nie ustalono inaczej na podstawie odrębnej umowy, do traktowania przekazanych mu w trakcie współpracy informacji jako poufnych oraz wykorzystywania ich jedynie do wykorzystywania zakupionych towarów oraz ich poprawnej eksploatacji i nie przekazywania osobom trzecim.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie w odniesieniu do kosztorysów, rysunków, schematów oraz innych dokumentów technicznych. Kupującemu nie wolno udostępniać ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
Sprzedający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przekazywanych mu przez Kupującego w ramach współpracy schematów, rysunków i innych dokumentów technicznych oznaczonych jako poufne.
 

Zamówienia.
 

Sprzedający realizuje dostawy towarów na rzecz Kupującego na podstawie pisemnie ustalonych harmonogramów zamówień.
W celu realizacji ustalonych harmonogramów zamówień, Kupujący składać będzie u Sprzedawcy pisemne zamówienia.
Sprzedający pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę doręczone listownie, faxem lub w formie elektronicznej dla Kupującego, jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy na dostawę.
Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera:nazwę towaru wraz z zatwierdzonymi przez Kupującego dodatkowymi parametrami technicznymi,
ilość,
cenę jednostkową netto,
przybliżony termin realizacji zamówienia,
formę płatności, termin płatności,
wysokość upustu w procentach, jeśli został zastosowany,
warunki dostawy określone zgodnie z Incoterms 2020 (sposób, miejsce dostawy, płatnik kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia),
imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między stronami, wystawiane jest w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w potwierdzeniu.
Nie dopuszcza się cesji praw wynikających ze złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
Po uprzednim poinformowaniu Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Kupujący nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku Kupującego.
Kupujący ponosi koszty rezygnacji z zamówienia u Sprzedawcy towarów w przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 

Terminy dostaw.
 

Podawane terminy dostaw mają charakter wyłącznie orientacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych warunków realizacji zamówienia, w szczególności, gdy wystąpi:siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, pandemia, lokaut, trudności w dostawie energii lub materiałów, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, oraz inne sytuacje nie do przewidzenia mające wpływ na realizację zamówienia,
przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii, komponentów od poddostawców oraz inne nieprzewidziane zdarzenia, na które Sprzedający nie ma wpływu,
awarie, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego,
nieprzewidziane zmiany cen.
Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień (o czym Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Kupującego na piśmie) oraz zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy lub jej części.
Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekroczy 45 dni Sprzedający zastrzega sobie prawo wyliczenia nowych cen zgodnych z ewentualną zmianą cennika i/lub kosztów materiałowych, osobowych i pozostałych. Oferowane ceny obowiązują tylko w odniesieniu do danego zamówienia jednostkowego.
Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli w momencie jego upływu towar opuścił zakład Sprzedawcy lub też zgłoszona została jego gotowość do wysyłki.
Jeśli wysyłka ulega zwłoce z winy Kupującego, to – po miesiącu od zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki – Sprzedający może naliczyć składowe w wysokości 2% sumy zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień, o ile nie udokumentowano wyższych kosztów.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne bądź alternatywne straty oczekiwanych korzyści Kupującego w wyniku opóźnionych dostaw, które według Kupującego zmusiły do zakupienia towaru od innego dostawcy w cenie wyższej, aby ten mógł wywiązać się z umowy zawartą z klientem finalnym.
 

Warunki dostaw i odbiorów.
 

Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkiego ryzyka są przy braku innych uzgodnień warunkami EXW Narew (w przypadku braku innej umowy). Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Od chwili wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi tj. w chwili podpisania dokumentów załadunkowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu.
Kupujący obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
W przypadku braku wskazania przez Kupującego miejsca dostawy, zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Kupującemu lub przewoźnikowi z magazynu Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie wskazał terminu dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówieniu.
Sprzedający określa termin załadunku i warunki techniczne, jakim odpowiadać musi środek transportu stosownie do zamówionego asortymentu.
Kupujący może podstawić własny środek transportu lub przysłać własnego przewoźnika pod warunkiem posiadania przez niego upoważnienia do odbioru towaru potwierdzonego przez Kupującego bądź przesłania do Pronar pisemnej dyspozycji odebrania towaru przez przewoźnika.
W przypadku podstawienia przez Kupującego niewłaściwego środka transportu (niezgodnego z opracowaną przez Sprzedawcę technologią załadunku) towar może nie zostać załadowany bądź w ogóle, bądź w umówionym terminie.
Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Kupującego.
Dopuszcza się dostawy częściowe.
Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez niego potwierdzonym na piśmie – dotyczy to dostaw wg warunków CPT (Carriage Paid To). Wszelkie późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika.
Reklamacje dotyczące kompletacji dostarczonych produktów powinny być zgłaszane na piśmie w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia odbioru dostawy, wskazanej na liście przewozowym CMR.
Wydanie towaru Kupującemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie niewywiązywania się Kupującego z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw.
Kupujący ma obowiązek dokonać odbioru jakościowego w ciągu 14 dni od dnia dostawy. Po tym okresie Sprzedający nie zaakceptuje roszczeń dotyczących w/w odbioru jakościowego.
Kupujący podejrzewając wady towaru spowodowane transportem, zobowiązany jest sporządzić protokół z przedstawicielem firmy transportowej i przesłać go do Sprzedawcy.
 

Cennik i ceny.
 

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę zawarte są w cenniku dostępnym w Dziale Handlu Pronar Wheels.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT).
Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty cennika w zakresie asortymentu i cen, którego ważność weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia.
W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący.
Ceny podane w cenniku obejmują standardowy sposób pakowania wyrobów. Każde zamówienie Kupującego dotyczące opakowania innego niż standardowe, będzie powodowało obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami.
Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Sprzedawcy mają charakter niezobowiązujący i mogą ulegać zmianom.
Udzielane przez Sprzedawcę dodatkowe rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji oraz potwierdzenia w formie pisemnej.
Ostateczną cenę towaru i warunki płatności ustala się indywidualnie do każdego zamówienia w drodze negocjacji, a wysokość ceny powiększana jest o podatek VAT w przypadku sprzedaży krajowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Polsce. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na potwierdzeniu zamówienia.
Gdy nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny magazynu Sprzedawcy w Narwi.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wskazanej w potwierdzaniu zamówienia w przypadku zmiany opłat celnych wpływającą na koszty realizacji zamówienia bądź wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji (patrz punkt 5.2).
 

Warunki płatności.
 

Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub na fakturze.
Własność towaru przechodzi na Kupującego po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Zapłata za towar musi wpłynąć na konto bankowe Sprzedającego w pełnej kwocie, która widnieje na fakturze. Koszty uiszczenia przelewu międzynarodowego leżą po stronie Kupującego.
Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, towar stanowi własność Sprzedawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
W przypadku sprzedaży na przedpłatę, Sprzedający wystawi ,,Fakturę pro-forma’’, która określi wysokość przedpłaty koniecznej do realizacji zamówienia.
W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający może naliczyć odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
Opóźnienie płatności po stronie Kupującego powoduje natychmiastową wymagalność płatności bez odliczeń wszelkich otwartych wierzytelności, również z innych dostaw i świadczeń, nawet wówczas, gdy zostały uprzednio odroczone.
W przypadku istnienia zaległych płatności określonego Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru na pokrycie jakiej zaległości zostaną przeznaczone środki wpływające na jego konto od danego Kupującego.
W przypadku zaległości płatniczych, wykraczających poza uzgodniony termin płatności, Sprzedający wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego.
Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonania potrąceń bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 

Gwarancja i reklamacje produktów.
 

Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę obowiązuje tylko wobec Kupującego.
Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedawcę towarów wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
W przypadku zakupu opon obowiązuje okres gwarancji ustanowiony przez producenta.
W przypadku zakupu kompletnych kół ogumionych na koła obowiązuje gwarancja 24 miesięcy od daty sprzedaży a na opony obowiązuje okres gwarancji ustanowiony przez producenta opon.
Gwarancja obejmuje wady fabryczne producenta ujawnione przy zakupie lub w trakcie użytkowania wynikające z błędów zaistniałych w procesie produkcyjnym, wady konstrukcyjne, materiałowe. Inne roszczenia Kupującego z tytułu wad towaru, niezależnie od powodu, są wykluczone.
Kupujący ma obowiązek przestrzegania norm i warunków określonych przez Sprzedawcę, dotyczących sprzedawanych towarów, ze szczególnym uwzględnieniem norm eksploatacyjnych.
W przypadku użytkowania towaru niezgodnie z warunkami nastąpi anulowanie uprawnień z tytułu gwarancji.
Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy.
Sprzedający odpowiada za uszkodzenia dotyczące samego towaru; nie odpowiada zaś za utracone korzyści lub inne szkody majątkowe Kupującego.
Nie podlegają gwarancji koła kompletne, które Kupujący wykonał pod własną marką, stosując własną technologię, własne komponenty oraz zakupione u Sprzedawcy komponenty.
Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszych gwarancji w razie:jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki zakupionego towaru,
modyfikacji zakupionych komponentów,
przekroczenia parametrów technicznych podanych w kartach katalogowych,
zlikwidowania oznaczeń umożliwiających identyfikację,
przechowywania towaru w niewłaściwych warunkach,
użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
naruszenia obowiązków wynikających dla Kupującego z niniejszej gwarancji,
upływu okresu gwarancji.
Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości towaru w terminie 14 dni od dostawy lub ujawnienia w trakcie eksploatacji. Przy zgłoszeniu wadliwości towaru Kupujący zobowiązany jest: podać numer katalogowy produktu, numer zamówienia, datę dostawy, opisać i dodatkowo przedstawić dokumentację fotograficzną wady.
Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone przy użyciu ważnego formularza:
Email: claims@pronar.pl + adres mailowy Sprzedawcy,
Fax: +48 85 873 35 22 z dopiskiem: „Reklamacja Pronar Wheels”
Poczta: Pronar spółka z o.o. 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A z dopiskiem: „Pronar Wheels”.
Brak kompletności zgłoszenia reklamacyjnego uprawnia Sprzedawcę do nierozpoznania reklamacji.
Przekroczenie terminu zgłoszenia wady uprawnia Sprzedawcę do cofnięcia uprawnień gwarancyjnych.
W przypadku gdy przesłana przez Kupującego dokumentacja fotograficzna jest niewystarczająca do podjęcia przez Sprzedawcę działań reklamacyjnych, Sprzedający powiadomi o tym fakcie Kupującego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy. W tym przypadku Kupujący zobowiązuje się na swój koszt przesłać na rzecz Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty uzyskania informacji od Sprzedawcy w tym zakresie, wszelkie wadliwe towary lub ich części.
Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego od Kupującego podejmie decyzję o sposobie załatwienia reklamacji i są one następujące:wymiana na towar wolny od wad,
naprawa w firmie Pronar,
zwrot gotówki za naprawę wykonaną przez odbiorcę,
zwrot gotówki za produkt.
W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Sprzedający wystawi Nabywcy fakturę obciążającą go uzasadnionymi kosztami jakie poniósł Sprzedający.
 

Ograniczenia odpowiedzialności.
 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.
Łączna maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy w zakresie roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie przekroczy równowartości ceny towaru dotkniętego wadą.
Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Kupującego.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe na skutek wadliwie wykonanych napraw przez serwis Kupującego lub spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych części.
 

Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu.
 

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją zamówienia, warunki którego opisują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
Stosunki prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. W przypadku wystąpienia sporów na tle niniejszej umowy Sądem właściwym jest Sąd miejsca, w którym Sprzedający posiada siedzibę.
 

Postanowienia końcowe.
 

W przypadku wyłączenia z OWS któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust. 1.3, pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną.
W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, uwzględniając, aby ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli Kupujący niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do OWS zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany.
Aktualne OWS są zawsze dostępne u Sprzedawcy oraz pod adresem https://pronarwheels.com/ows/.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.